a4

24 פברואר, 2011

תרשים 4. האות בתמונה מייצג תקלה נדירה המתרחשת אחת לכל מיליון מחזורי שעון, אשר נלכדה באוסילוסקופ InfiniiVision מסדרה X של Agilent בזכות קצב עדכון צורות הגל המהיר

Share via Whatsapp