a7

24 פברואר, 2011

תרשים 7. דוגמה לבדיקות מסיכה באוסילוסקופ Agilent 2000 מסדרה X. מסוגל לבדוק מיליוני צורות גל בתוך מספר שניות

אלקטרוניקה והייטק אוסילוסקופים

Share via Whatsapp